Handelsbetingelser

Handelsbetingelser


1. Tilbud


Tilbud er gældende 20 dage medmindre andet er aftalt.

Alle priser i tilbud og ordrebekræftelser er altid excl. grafisk arbejde, DtP, moms og levering såfremt

andet ikke er aftalt.2. Ordrebekræftelse


Kun ordrer, hvor der foreligger skriftlig ordrebekræftelse fra dekodan, er bindende for dekodan og alene på de i ordrebekræftelsen indeholdte betingelser.

Inden opgaven igangsættes fremsendes ordrebekræftelse, ordren igangsættes for ved skriftlig accept af ordrebekræftelse og er derfor bindende og der betales fuld betaling selvom ordren ønskes annulleret. 

For ordre på grafisk arbejde, faktureres ved godkendelse eller 2 mdr. efter 1. korrektur.3. Annullering af ordre.


Hvor køber ønsker at træffe aftale om annullering af en afgivet ordre, forbeholder dekodan sig ret til at fakturere 50% af ordrens hovedstol netto 8 dage, hvis der ikke er brug tid eller ressourcer på ordren.

dekodan kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk

mellemværende med dekodan.4. Leveringsbetingelser


Opgivne leveringsbetingelser er fastsat efter vort bedste skøn, men er uden forbindende for os,

og forsinkelser berettiger ikke til andre misligholdelsesbeføjelser end at hæve købet, og dette kun

såfremt forsinkelsen er væsentlig. Oplyste leveringstider er ab fabrik.

Medmindre andet er aftalt, sker levering ab fabrik for købers regning og risiko. Uanset om dekodan afholder udgifterne til produkternes transport, bærer køber således risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen efter leveringen. Køber må selv drage omsorg for eventuel tegning af forsikring mod transportrisici. Leveringstiden er under forbehold for strejke, lockout, driftsforstyrrelser, forsinkelser

fra vore leverandører samt andre omstændigheder, som vejrlig, der ikke kan tilskrives dekodan.

Efter godkendt ordrebekræftelse findes der en dag for udførelse af opgaven indenforhurtigst mulig og når vejret tillader det.

Afbrydes montagen grundet vejrlig, betaler kunden for ekstra kørsel og eventuelt ekstra liftleje.5. Forsendelse


Forsendelsesmåden vælges af os efter bedste skøn, såfremt kunden ikke udtrykkeligt ønsker af skriftligt.

Med mindre andet skriftligt er aftalt afholdes fragtomkostninger af kunden.6. Fakturering og betaling


Betalingsbetingelserne er netto kontant, medmindre andet skriftligt er aftalt. Ved overskridelse af

forfaldstidspunktet pålignes fakturabeløbet 8% pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr.

Vi forbeholder os ret til at ændre rentesatsen, såfremt der sker ændringer i diskontorentesatsen.

Ved ordrer under DKK 500,- forbeholder dekodan sig ret til at fakturere et ekspeditionsgebyr

på DKK 100,- pr. ordre.7. Reklamation / annullering


Køber skal kontrollere varen straks ved modtagelsen,

og eventuel reklamation skal finde sted senest 5 hverdage fra modtagelse af varen. Medmindre andet er aftalt, skal defekte varer, hvorover der reklameres, omgående returneres til dekodan i samme stand

som de blev modtaget. Reklamation berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for den leverede

vare. dekodan vil ikke kunne afkræves erstatninger mv., der overstiger varens værdi. I forbindelse hermed

skal det udtrykkeligt bemærkes, at dekodan ikke hæfter for driftstab eller andre indirekte tab, der måtte

skyldes udeblivende, forsinkede, mangelfulde eller andre ufuldstændige leverancer.8. Returnering


Specielt forarbejdede emner, specielt hjemkøbte varer samt lagervarer, der er opskåret efter mål,

tages ikke retur.

Leverede lagervarer tages kun retur efter forudgående aftale. Krediteringen sker med 75% af den

fakturerede værdi. For varer, der returneres uden forudgående aftale, nægtes modtagelse.

Returnering sker for købers regning.9. Ejendomsret


Ejendomsretten over salgsgenstanden forbliver hos

dekodan, indtil hele købesummen med renter, omkostninger mv. er fuldt indbetalt. Hvad vi hartilvejebragt til brug for leverancen såsom forarbejder, reproduktions- og trykmedia, bl.a. film, værktøj somf.eks. stanse-, prægeværktøj og lignende samt de hos os elektronisk lagrede materialer

(logos, designs, tekster, billedmotiver mv.) er dekodans ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse

kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.10. Produktansvar


For skade på person eller ting hæfter sælger i det omfang, erstatningsansvar kan pålægges denne.

Sælger påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.11. Tvist


Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende dekodans leverancer eller vedrørende forståelse af nærværende

salgs- og leveringsbetingelser søges løst ved forhandling mellem parterne. Hvis disse forhandlinger ikke fører

til resultat, vil en evt. retssag skulle anlægges ved dansk domstol og afgøres i henhold til dansk lov.

Ovennævnte salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. marts 2017 kommer til anvendelse, såfremt ikke andet

er aftalt dekodan og køber imellem.


GDPR. Alle personoplysninger vidrebragt til dekodan gives ikke videre til 3. mand. og behandles fortroligt.